Dexa Trading Ltd.


logo_bg

Проект „Професионална квалификация на заети лица от „Р-Декса Трейдинг”ООД-Пловдив по професиата „Работник в производство на облекло”

ESF – 2102-09-06001

logo_bg[1]


Стартиране на проекта | Откриване на учебната програма Април Май Юни Юли

На 22.06.2009г. в с.Кирково се проведе семинар на тема:

Използване на CAD/CAM системи при производство на облекла

Запознаване на курсистите с измененията, породени от все по-интензивната конкурентна среда,налагащи на производителите да са готови да се изправят пред нови предизвикателства.Да поддържат повече продуктови линии и същеременно да отговарят на натиска на засиления производствен ритъм.Използването на интелигентна система за кроене представлява значителна крачка напред в помощ на фирмите да оптимизират гъвкавостта на процесите, подобряват продуктивността и да намалят разходите в сигурен процес.

Възможности на CAD/CAM системите бяха представени с помоща на нагледни материали.

Интересът на курсистите бе голям.


  

  

 

 

Агенция по заетостта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието надокумента се носи от „Р-Декса Трейдинг„ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com