Dexa Trading Ltd.


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0212
„Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг“ ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд


„Р-Декса Трейдинг” ООД

приключи изпълнението на договор №ESF-2303-09-08003 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД по схема BG 051 PO 001-2.3.03 “Безопасен труд” по приоритетна ос 2 “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

Постигната е основната цел на проекта – подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД

Изпълнени дейности: Изготвен е анализ на организацията на трудовата дейност; Закупена е и е изградена пожарозвестителна система в шивашки цех в с.Подкова, общ.Кирково; Подменени са съществуващите работни столове в Шивашките цехове в с.Кирково и с.Подкова с нови ергономични столове; Доставка на лични предпазни средства; Внедрена е и е сертифицирана система за управление на БЗР по OHSAS 18001.

Осъществени са специфичните цели на проекта: усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието; намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; повишаване на производителността; постигане на устойчивост и непрекъснато подобряване на дейностите по БЗР чрез прилагане на OHSAS 18001.

 

Агенция по заетостта


Инвестира във вашето бъдеще!
Настощият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Р-Декса Трейдинг” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства на може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията на заетостта.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com