Dexa Trading Ltd.


logo_bg

Проект „Професионална квалификация на заети лица от „Р-Декса Трейдинг”ООД-Пловдив по професиата „Работник в производство на облекло”

ESF – 2102-09-06001

logo_bg[1]


Стартиране на проекта | Откриване на учебната програма Април Май Юни Юли

 

Конфекционната фирма „Р-Декса Трейдинг”ООД, в партньорство с „НТС Инженеринг”ЕООД-Пловдив  активно работят по проект по Оператвина програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейски социален фотд.

Проектът е за Професионална квалификация на заети лица по професията „Работник в производство на облекло”.

Обучаваните са местни жители, заети в производство на „Р-Декса Трейдинг”ООД имаща сериозен стопански приност в региона, напълно в съответствие в индустриалното развитие на областта.

Реализацията на проекта ще допринесе за развитие на човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията, подобряване на адаптивността на заетите в производствения процес, повишаване на производителността на труда, а от там и до повишаване на конкурентноспособността и жизнения стандарт.

 

 

Агенция по заетостта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието надокумента се носи от „Р-Декса Трейдинг„ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com