Dexa Trading Ltd.


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287
„Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд


На 20.12.2013г. „Р-Декса Трейдинг” ООД сключи договор №ESF-2203-09-08004 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ ООД” по схема BG051PO001-2.2.03 “На път” по приоритетна ос 2 “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

Основната цел на проекта е подобряване на мобилността на работната сила в Р-Декса Трейдинг ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството.

  • Обща стойност на проекта - 135 499.51 BGN
  • Финансиране от ЕС - 135 499.51 BGN

Публична покана на №1/25.04.2014 за Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от Р-Декса Трейдинг ООД за заетите лица в цеховете в с. Кирково и с. Подкова


 

Агенция по заетостта


Инвестира във вашето бъдеще!
Настощият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Р-Декса Трейдинг” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства на може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията на заетостта.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com