Dexa Trading Ltd.


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0212
„Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг“ ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд


На 26.06.2013г. „Р-Декса Трейдинг” ООД сключи договор с номер ESF-2303-09-08003 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД” по схема BG051PO001-2.3.03: „Безопесен труд” по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд в „Р - Декса Трейдинг“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. За постигането на тази цел са заложени следните специфични цели:

 • Да се усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието;
 • Постигане на устойчивост и непрекъснато подобряване на дейностите по БЗР чрез внедряване и прилагане на OHSAS 18001:2007;
 • Да се подобри производителността на труда;
 • Да се намалят предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

 1. Организация и управление на проекта.
 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
 3. Закупуване и изграждане на пожароизвестителна система в шивашки цех в с. Подкова, общ. Кирково.
 4. Подмяна на съществуващите работни столове в Шивашките цехове в с. Кирково и с. Подкова с нови ергономични столове.
 5. Закупуване на ЛПС – противосрезни ръкавици с метална оплетка за служителите на длъжност крояч и оператор Банциг.
 6. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007.
 7. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007.
 8. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта.

Продължителността на проекта е 12 месеца и ще се изпълнява от 26.06.2013г до 26.06.2014г.


Приключи изпълнението на договор №ESF-2303-09-08003 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД.

Публична покана на „Р-Декса Трейдинг” ООД. наименование: „Сертификация на Системи за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001"

Публична покана на „Р-Декса Трейдинг” ООД. наименование: „Избор на изпълнител за извършване на услуги по проект BG051PO001-2.3.03-0212 „Подобряване на условията на труд „Р-Декса Трейдинг” ООД” с обособени позиции: Обособена позиция 1: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Р-Декса Трейдинг” ООД”; Обособена позиция 2: „Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS

Прекратяване на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" - Публична покана №4/26.02.2014 год.

Публична покана на „Р-Декса Трейдинг” ООД за Подмяна на съществуващите работни столове в шивашки цехове в с. Кирково и с. Подкова с ергономични столове

Публична покана на „Р-Декса Трейдинг” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги по проект BG051PO001-2.3.03-0212 „Подобряване на условията на труд „Р-Декса Трейдинг” ООД” с обособени позиции: Обособена позиция 1: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Р-Декса Трейдинг” ООД”; Обособена позиция 2: „Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS

 

Агенция по заетостта


Инвестира във вашето бъдеще!
Настощият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Р-Декса Трейдинг” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства на може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията на заетостта.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com