Dexa Trading Ltd.


Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.077 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“


На 18.02.2021 г. Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-1302-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованеи на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

С реализацията на настоящия проект Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД ще осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще постигне положителен ефект за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и устойчивост на работни места.


Срокът за изпълнение на проекта: 3 месеца


Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-1302-C01

Бенефициент: Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.077-1302-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com