Dexa Trading Ltd.


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0212
„Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг“ ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд


Публична покана на „Р-Декса Трейдинг” ООД

наименование:

„Избор на изпълнител за извършване на услуги по проект BG051PO001-2.3.03-0212 „Подобряване на условията на труд „Р-Декса Трейдинг” ООД” с обособени позиции: Обособена позиция 1: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Р-Декса Трейдинг” ООД”; Обособена позиция 2: „Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS


Решение
Публична покана
Техническо задание
Методика
Изисквания към офертите
6.offer_PMS.doc
7.declaration_PMS.doc
8.Проектодоговор.doc
10. Декларация Експерт.doc
11. Автобиография.doc

 

Агенция по заетостта


Инвестира във вашето бъдеще!
Настощият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Р-Декса Трейдинг” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства на може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията на заетостта.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com