Dexa Trading Ltd.


logo_bg

Проект „Професионална квалификация на заети лица от „Р-Декса Трейдинг”ООД-Пловдив по професиата „Работник в производство на облекло”

ESF – 2102-09-06001

logo_bg[1]


Стартиране на проекта | Откриване на учебната програма Април Май Юни Юли

На 21.07.2009г. в с.Кирково с пресконференция се закри учебната програма по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. С помоща на на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

Приоритетно направление 2:

“Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Област на интервенция 2.1:

“Подобряване адаптивността на заетите лица”

На събитието присъстваха представители от местното Бюро по труда, РЗС - Хасково, управители и персонал на местни фирми и хора от екипа на проекта.

Заедно с представителти на Бюро по труда с.Кирково бе изразено задоволство от успеното приключване на проекта , допринасящ за повишаване стандарта и квалификацията на заетите лица за региона.

Беше разяснена целта на проекта и желанието за повишаване на конкурентноспособността на заетите работници, чрез обучение през целия живот.

  

  

  

 

 

Агенция по заетостта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието надокумента се носи от „Р-Декса Трейдинг„ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com